home  > tag_results

Tag: energie

Terug naar Home

De huidige maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, ze blijken ook buitengewoon kostbaar en weinig effectief te zijn. Voor de drie meest in het oog springende maatregelen, te weten de bouw van windmolen- en zonneparken, stimulering van elektrische auto's en het aardgasvrij maken van woningen, is de CO₂-besparing klein ten opzichte van de maat .... Lees verder


Zon en wind hebben het voordeel dat er geen brandstofkosten zijn. Het stroomaanbod is echter erg fluctuerend. Als het hard waait en de zon schijnt is er veel te veel stroom en op ander momenten is er een groot tekort en moet alle stroom van traditionele centrales komen. De totale kosten nemen hierdoor sterk toe, vooral bij een groot aandeel zon en wind. .... Lees verder


Natuur en milieu hoeven niet ten koste te gaan van het klimaat. Er zijn andere klimaatmaatregelen door te voeren die veel minder kosten, meer en sneller CO₂ besparen en geen milieuschade veroorzaken. Daarbij is het zaak – zeker voor de korte termijn – niet alleen naar Nederland zelf te kijken. Buiten Nederland is met veel minder geld veel meer structurele CO₂-reductie te realiseren. Op de middella .... Lees verder


Het aardgasvrij maken van een woning kan alleen als deze al goed geïsoleerd is. Daardoor is de CO₂-besparing ten opzichte van een gasgestookte woning klein. Er valt veel meer CO₂-winst te behalen door de focus te richten op het grote aantal nog slecht geïsoleerde woningen. .... Lees verder


Aardgas heeft van alle energievormen de laagste uitstoot. Het vervangen van aardgas voor de verwarming van gebouwen door elektrische warmtepompen of stadswarmte is kostbaar en zet maar weinig zoden aan de dijk. .... Lees verder


Elektrische auto's stoten tijdens het rijden geen CO₂ uit, maar die uitstoot is er wel bij de productie van elektriciteit en de bouw van de auto's. De CO₂-winst is daardoor erg klein (of zelfs negatief). .... Lees verder


Op dit moment kijkt de Nederlandse overheid niet of nauwelijks naar de inzet van kernenergie om de uitstoot van CO₂ terug te brengen. Dit ondanks het feit dat nucleaire centrales grote voordelen hebben ten opzichte van zon en wind. Met name de milieubelasting het het ruimtebeslag zijn bij kernenergie veel gunstiger. Voorbeelden in Frankrijk en Zuid-Korea laten zien dat de kosten van kernenergie ve .... Lees verder


Als het gaat om het verminderen van de CO₂-uitstoot is kernenergie in zijn huidige vorm al een aantrekkelijke oplossing. Met name de milieubelasting en het ruimtebeslag zijn bij kernenergie veel gunstiger dan bij zon en wind. Met de nieuwste ontwikkelingen op basis van thorium als kernbrandstof belooft kernenergie nog aantrekkelijker te worden. Gebruik van thorium in gesmoltenzoutreactoren kan ons .... Lees verder